Sprawdź naszą najnowsza ofertę wycieczek!

 • Autokary

  Oferujemy wynajem autokarów

 • Tropem dinozaura

  Zwiedzanie Bałtowskiego Parku Jurajskiego

 • Wycieczki zagraniczne

  Wilno, Troki

 • Wycieczki zagraniczne

  Wilno, Kowno, Troki

Regulamin
BIURO PODRÓŻY ORGANIZATOR TURYSTYCZNY P.H.U. MAKS POSŁUGUJĄCE SIĘ NAZWĄ BIURA MAKSTRAVEL
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH


I.ZASADY OGÓLNE

 1. Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie organizowanej przez Biuro Usług Turystycznych MAKSTRAVEL uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami, stanowiącymi integralną część umowy oraz z ramowym programem imprezy.
 2. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest podpisujący formularz podróżny oraz osoby objęte formularzem uczestnika, jak również osoby, które otrzymały fakturę VAT.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Warunkiem zawarcia umowy udziału w imprezie jest podpisanie umowy zgłoszenia uczestnika oraz sprzedającego imprezę (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni formularz musi być podpisany przez ustawowego opiekuna lub przez przedstawiciela szkoły).
 2. Przy podpisaniu formularza podróżnego uczestnik wpłaca 30% ustalonej ceny imprezy lub zgodnie z umową zgłoszenia.
 3. Pozostała należność winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 4. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę rozwiązania umowy oraz wiąże się z prawem potrącenia kosztów manipulacyjnych do wysokości określonej warunkami.

III. ZMIANY

 1. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany cen i programu imprezy spowodowanych warunkami od niego niezależnymi (zmiana kursu walut, ceny paliwa). Wzrost cen może nastąpić nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost cen o więcej niż 10% upoważnia do rezygnacji z imprezy bez potrącenia kosztów.
 2. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie biuro o przyjęciu nowych warunków lub rezygnacji z imprezy w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia biura o zmianie warunków. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako akceptacja nowych warunków.

IV. REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez Klienta rezygnacji w formie pisemnej, bądź nieterminowego uiszczenia umownych należności.
 2. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty jeżeli rezygnacja z udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie biura (zmiana istotnych warunków umowy, odwołanie imprezy).
 3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie biura dokonane są następujące potrącenia:
    • w każdym przypadku opłata manipulacyjna w wysokości 50 PLN, jeżeli rezygnacja nastąpiła do 45 dni przed rozpoczęciem imprezy,
    • do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy - 25% ceny,
    • do 20 dni przed terminem imprezy - 50%
    • do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy – 70%,
    • poniżej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 85 %

V. ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 72 godzin przed jej rozpoczęciem z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników lub przyczyn leżących po stronie kontrahentów.
 2. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn od biura niezależnych nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas zwrot kosztów za niewykorzystane świadczenia.
 2. Biuro ogranicza wielkość bagażu do dwóch sztuk o maksymalnej wadze 20 kg na osobę.

VII. REKLAMACJE

 1. Biuro przyjmuje reklamację w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy. Nieprawidłowość realizacji świadczeń powinna być zgłoszona u kierownictwa ośrodka lub pilota grupy. Reklamacja wniesiona do biura winna być potwierdzona przez ośrodek lub pilota.
 2. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia do biura.
 3. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń niewykorzystanych z winy uczestnika (np. skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu).
 4. Reklamacje wniesione do biura organizatora po upływie 7 dni od zakończenia imprezy uznane zostaną za bezskuteczne (decyduje data stempla pocztowego).
 5. Podstawą reklamacji nie mogą być zdarzenia, okoliczności, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mogącej przewidzieć (awaria techniczne urządzeń czy środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie realizacji imprezy, strajki,itp.).
 6. Wszelkie sprawy sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Rejonowy - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami.

BIURO PODRÓŻY MAKSTRAVEL oświadcza, że jako organizator turystyki posiada gwarancję ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA w stosunku do uczestników na warunkach i w zakresie opisanym w Ustawie o Usługach Turystycznych z dn. 29.08.97 r. (Dz.U.Nr. 133 z dn. 29.09.1997r.)

 

Facebook

Info

Informacje umieszczone na tej  stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.